Co jsou graffiti?

Nejstarší malby klasifikované jako graffiti sahají až do starověku, kde sloužily jako informační kanál pro nelegální organizace, jako vyjádření nespokojenosti se státním systémem nebo jako reklama prostituce.

Jako graffiti označujeme malbu nebo nápis na veřejně dostupných plochách. Již z podstaty definice je zřejmé, že se jedná o aktivitu prováděnou na cizím majetku. Tím můžeme rozdělit graffiti na legální (se souhlasem majitele/provozovatele plochy) a nelegální (bez souhlasu — jedná se o drtivou většinu případů).

V některých zemích světa je graffiti úzce spojeno s aktivitou gangů a jejich násilnou činností, distribucí drog, ilegální distribucí zbraní a jiných nezákoných aktivit. V České republice graffiti zatím ještě nemá takový dopad. Více o korelaci mezi graffiti a kriminalitou se můžete dočíst níže.

Graffiti můžeme nejjednodušeji rozdělit na dva typy:

Tag

Jedná se o "podpis" autora za účelem značení teritoria. Forma může být různá — fixa, nátěr, sprej, vyškrábání/vyleptání do povrchu (skla v MHD). Jednobarevné. Mají podobu iniciálů či přezdívky autora a lze jej vytvořit během několika málo vteřin. Jedná se o nejjednodušší a nejrozšířenější typ graffiti.

Ostatní graffiti

Typů je více, uveďme pouze, že se jedná o vícebarevné graffiti, které k vytvoření vyžaduje více času a motivací autora je obvykle vytvářet domnělou hodnotu.

Zvláštním typem vandalismu, který je taky zařazován mezi graffiti, je sprejování podle šablony (vystřižená např. z kartonu, lina). Ten se v České republice ve srovnání s množstvím ostatních typů téměř nevyskytuje.

Graffiti

Důsledky graffiti

Každý rok se na čištění veřejného majetku od graffiti vynaloží desítky milionů korun. Milionů, které by města a dopravní podniky mohly investovat do rozvoje nebo zkvalitnění svých služeb občanům (nebo alespoň nezdražovat jízdné). Lze se pouzte domnívat o kolik přichází například restaurace a jiné podniky kvůli graffiti znečištění svého okolí.

Teorie rozbitých oken

Graffiti znečištění v městských částí nejen že na většinu občanů působí negativně z estetické stránky, šíření graffiti má za důsledek zvyšování míry ostatního druhu vandalismu, ale i drobné kriminality jako například krádeže apod. Tato teorie, známá jako "Broken windows theory" (Teorie rozbitých oken) byla ověřena nejen experimentálně, ale také v mnoha městech (New York City jako asi nejznámější případ). Teorie tvrdí, že v neudržované oblasti, kde se vyskytuje velké množství odpadků, zničených objektů anebo graffiti, je nejen velká pravděpodobnost šíření těchto jevů, ale výrazně roste četnost trestné činnosti.

Spravedlnost

Nejčastějšími důvody pro ospravedlňování graffiti jsou protest proti systému, "vybarvení šedé nudy města" nebo jednoduše přidání hodnoty na čistou plochu (kolik majitelů je ve skutečnosti rádo za takovou přidanou hodnotu jsme se nedozvěděli). Také argumentace typu "má peníze na dům, jeden tag mu nemůže vadit" je mezi sprejery poměrně oblíbená. V neposlední řadě mnoho sprejerů omlouvá graffiti velkým množstvím reklam na veřejných plochách.

Některá větší česká města vyhradila nebo přímo budovala nové plochy pro sprejery, na kterých mohou dotyční legálně vytvářet graffiti. Tyto programy si slibovaly přeorientování některých autorů graffiti z nelegálních ploch na tyto legální a v důsledku očekávaly snížení graffiti znečištění ve městě. Některé z těchto iniciativ se setkaly s úspěchem mezi nadanější skupinou sprejerů, ale plocha je omezená a poskytuje tedy jen velmi krátkodobé řešení v oblasti velkých graffiti, nemluvě o majoritnímu problému s tagy.

Pravdou zůstává, že drtivá část sprejerů poškozuje cizí (místo vytváření graffiti na plochách k tomu vyhrazených) majetek právě proto, že se jedná o trestnou činnost, což je láká, a trest jim prakticky nehrozí.

Zákon o graffiti

Vytváření graffiti na cizím majetku je trestný čin (nikoliv přestupek) bez ohledu na výši škody.

I přes na první pohled až nepřiměřeně vysokou trestní sazbou, policie nemá informace potřebné k tomu aby pachatele stíhala za celkovou škodu, kterou svým působením napáchal.

§ 228 Poškození cizí věci(TZ)

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

(a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,

(b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

(c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo

(d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

§ 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty (TZ)

(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí, hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty.

Současná situace

Absence materiálu, která znemožňuje pachatele potrestat za celkovou škodu, opravňuje soudní systém vynést rozsudek pouze za jeden konkrétní čin, u kterého byl pachatel přistižen. Samotný tento fakt silně povzbuzuje sprejery k dalšímu působení. Připočteme-li skutečnost, že při výkonu trestu formou obecně prospěšných prací jsou obvykle přiřazeni svému streetworkerovi (pracovník, který se pohybuje v jejich oblasti a věnuje se rizikové části společnosti), kde na něj jeho prostředí a způsob výkonu trestu nepůsobí jako odrazující prvek. Tedy ani samotné dopadení pro něj nepředstavuje takový problém, jaký by právní systém chránící majetek daňových poplatníků pravděpodobně měl.

Pro skutečné řešení tohoto problému, snížení výskytu ilegálních graffiti a snížení nákladů spojených s jejich odstraňováním je potřeba graffiti mapovat a hledat jejich autory. Jakým způsobem v tomto ohledu TagBust pomáhá řešit tento problém se dočtete zde.

Graffiti a umění

TagBust se v žádném případě nesnaží popírat či znevažovat uměleckou hodnotu graffiti maleb vytvořených legální cestou.

Vlastníte-li nemovitost, či plochu vhodnou k pomalování a máte zájem o to aby Vám na ni někdo vytvořil graffiti, prosím kontaktujte nás. Bude-li takových žádostí víc, rádi je uveřejníme na našich stránkách.